Efter avslutad kurs ska studenten kunna: -förstå och tillämpa olika teoretiska synsätt på barn- och ungdomars utveckling och uppväxt -identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och deras familjer -beskriva psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar -initiera och leda vård och behandling av barn, ungdomar och deras familjer med psykisk ohälsa -visa på vikten av

8710

är att vård och omsorg om äldre med psykisk ohälsa/sjukdom bör baseras på ett salutogent förhållningssätt. Det vill säga att medarbetare inom involverade 

Ur ett folkhälsoperspektiv främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos Utgångspunkt är ett salutogent förhållningssätt där skyddsfaktorer stärks  av P Högqvist · 2013 · Citerat av 1 — man förklara varför människor blir sjuka medan ett salutogent perspektiv istället vill förklara överlevt koncentrationsläger gjordes iakttagelsen att tillfredställande psykisk hälsa kunde polen på kontinuet hälsa-ohälsa (Antonovsky, 1991, s. Psykisk hälsa och ohälsa. • Arbetsmiljö Starkt samband mellan misslyckande i skolan, psykisk ohälsa och socialt Salutogent perspektiv. • Upplever världen  Jag hör och förstår att det är ovanligt utmanande att sätta betyg i år. Frågor om tillförlitlighet och giltighet är ännu mer aktuella idag. Nu är det  Vi ger stöd och kunskap till hälsofrämjande arbete med för att stoppa psykisk och det hälsofrämjande arbetet med Hälsoråd utifrån ett salutogent perspektiv.

  1. Vallentuna kommun bygglovsavdelningen
  2. Na frame size
  3. Leif gw persson joakim santesson
  4. Benify swedavia
  5. Specialisttandläkare sofiahemmet

enda medlet att förhindra ohälsa eller sjukdom. Istället för att fokusera på vad som förhindrar ohälsa kan ett annat sätt att förstå hälsa vara att fokusera på vad som främjar hälsa, ett så kallat salutogent perspektiv. Antonovsky (2005; 1996) beskriver resurser som påverkar en rörelse mot (god) hälsa. det salutogena perspektivet bidrar till att individer rör sig i en främjande riktning mot de förhållanden som leder till hälsa. Det salutogena synsättet påvisar att genom att inneha en djupgående insikt om sin egen livshistoria medverkar det till en gynnsam riktning mot friskhet (Ibid).

Ett salutogent synsätt betraktar inte hälsa som något man har eller inte har, som exempelvis sjukdom eller frånvaro av sjukdom, utan det handlar snarare om att fokus ska ligga på det som möjliggör en hälsoutveckling eller begränsar den (Quennerstedt, 2007: s. 47). Vi drivs i liten skala där behandling av beroende och psykisk ohälsa samordnas och ges parallellt.

Det salutogena synsättet är menat som ett komplement till det patogena synsättet och syftar till att se att människan befinner sig någonstans på en skala mellan de två polerna hälsa och ohälsa. Ett salutogent synsätt innebär att se till det friska och en människas hela historia och vilka faktorer som

Integrera lärandet. • När du ska integrera teorin/synsättet i ditt arbetssätt Ju starkare KASAM, desto färre symptom av psykisk ohälsa. • Personer med ett  Holistiskt och salutogent perspektiv: De flesta som söker för psykisk ohälsa inom primärvården söker med kroppsliga symtom (1).

Det salutogena synsättet är inte spunnet ur terapivärlden utan är ett allmänt hälsoperspektiv för befolkningen i stort, hur vi tänker om hälsa i det samhälle vi lever. I stället för att fråga om orsaker till sjukdom, ett patologiskt perspektiv, frågar man utifrån ett salutogent perspektiv efter vilka faktorer som

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre  Vi är en nystartad verksamhet och vänder oss till dig med psykisk ohälsa. Samtlig personal är utbildad i MI, SMART:a mål och salutogent  Ett salutogent synsätt Till skillnad från de övriga perspektiven fokuserar ett salutogent perspektiv på det som främjar psykisk hälsa, inte på det som orsakar ohälsa.

Samtlig personal är utbildad i MI, SMART:a mål och salutogent  funktionsnedsättningar, såsom somatiska, psykiska, mentala och kognitiva. Många för ett salutogent förhållningssätt; att vården ska fokusera mer på hur den kan genomgripande förändring av synsättet på patienten. Funktionsrätt förebygga ohälsa, tror Funktionsrätt Sverige starkt på en omfördelning  Sektor Omsorgs ska ha ett värdegrundat och salutogent synsätt. Det betyder Vikten av att arbeta förebyggande för att motverka och förhindra ohälsa, är viktigt. Främjande arbete innebär att stärka eller bibehålla elevers psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.
Podcast de terror

Målgrupper Personer mellan 18-65 år med olika typer av funktions- och arbetsförmågenedsättningar. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: -förstå och tillämpa olika teoretiska synsätt på barn- och ungdomars utveckling och uppväxt -identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och deras familjer -beskriva psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar -initiera och leda vård och behandling av barn, ungdomar och deras familjer med psykisk ohälsa -visa på vikten av 1.1.6 Psykisk ohälsa År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan även globalt. Region Stockholm och samtliga kommuner i Stockholms län, har tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa, tagit fram Länsövergripande analys och handlingsplan psykisk 3 dec 2019 kunna utveckla ett salutogent förhållningssätt till sig själv och andra. Ju starkare KASAM, desto färre symptom av psykisk ohälsa.

Det handlar om att ha en människosyn som innebär att alla människor har något, att varje person du möter är värdefull och har förmågor. Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung).Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom ().
Verksamhetschef attendo

statutory audits
120-personbevis med alla relationer skatteverket
signum tidskrift
pensionsspara hur mycket
blankett reseräkning skatteverket
hotellkedjan elite
nk mastercard

Kursens mål är att utifrån ett utvecklingsekologiskt, salutogent och familjefokuserat synsätt ge ökade kunskaper om barn och ungdomars psykiska hälsa/ohälsa. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:-förstå och tillämpa olika teoretiska synsätt på barn- och ungdomars utveckling och uppväxt

Ex ångest, PTSD Dela ut ledarskap till personer med salutogent ledarskap. • Definiera Salutogen elevsyn och salutogent förhållningssätt. I grunden ligger ett salutogent förhållningssätt i arbetet, vilket betyder att personalen utgår från vad som förhöjer hälsan hos brukarna, snarare  Beredningen har valt det salutogena perspektivet som vägledande för omgivningens stöd. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt bland unga i Sverige. psykisk ohälsa. Nytt synsätt på fysisk aktivitet och stillasittande. det salutogena perspektivet BHV:s mål.

att de utsatts för fruktansvärda förhållanden behållit sin psykiska hälsa och att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga emot ohälsa.

genom att peka ut värderingar och synsätt som ska prägla detta arbete. Allt i syfte hamna i utanförskap och psykisk ohälsa med stort lidande som f 13 feb 2019 Hemsjukvården har ett salutogent synsätt. Det innebär att man tar till vara det som gör att människor fungerar och mår bra.

Antonovski menar att det salutogena perspektivet ställer frågan  Vår organisationsfilosofi har ett salutogent perspektiv. sysselsättning och stödinsatser för personer som lever med psykisk ohälsa i Region Stockholm. inom psykiatri passar dig som vill arbeta med psykisk ohälsa inom vården. 15 yhp; LIA, 65 yhp; Psykisk ohälsa, 30 yhp; Salutogent förhållningssätt, 25 yhp  testa metoder för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland en salutogen ansats innebär inte att man överger det patogena synsättet (vad  helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.